contact-banner

Privacy beleid

Wij vinden jouw privacy belangrijk!

Goosecraft zal altijd de privacy van zijn gebruikers beschermen en wij verzekeren dat de persoonlijke gegevens worden behandeld met zekerheid en veiligheid. In deze verklaring wordt uitgelegd hoe we informatie over u verzamelen, wat we ermee doen en welke controlemogelijkheden u heeft.

Wie zijn wij?

Wie zijn wij? Goose Craft B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Privacy statement Goose Craft B.V.

Goose Craft B.V. respecteert de privacy van de personen van wie zij persoonsgegevens verwerkt en waarborgt de bescherming ervan. Persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt. De wettelijke vereisten die aan de bescherming van persoonsgegevens zijn gesteld, worden hierbij door Goose Craft B.V. in acht genomen. Goose Craft B.V. zal uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen.

Dit privacy statement is alleen van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van natuurlijke personen. Niet natuurlijke personen, waaronder rechtspersonen, hebben geen persoonsgegevens als bedoeld in dit privacy statement en kunnen hieraan daarom geen rechten ontlenen. Wanneer in dit privacy statement het woord “persoon” of “personen” staat, wordt of worden daarmee dus uitsluitend een natuurlijk persoon of natuurlijke personen bedoeld.

In dit privacy statement informeert Goose Craft B.V. u over onder andere van wie zij persoonsgegevens verwerkt, welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden, welke rechten u hebt en hoe u van uw rechten gebruik kunt maken.

 

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke en wat zijn de contactgegevens?

De verwerkingsverantwoordelijke is Goose Craft B.V.

 

Van wie verwerkt Goose Craft B.V. persoonsgegevens?

Goose Craft B.V. verwerkt persoonsgegevens van onder andere de volgende categorieën personen:

 

Welke persoonsgegevens verwerkt Goose Craft B.V.?

Goose Craft B.V. verwerkt persoonsgegevens die (in)direct aan haar zijn verstrekt. Persoonsgegevens zijn gegevens die (in)direct naar een persoon verwijzen en waarmee die persoon kan worden geïdentificeerd. Het betreft hier onder andere, maar niet uitsluitend, uw naam, adres en woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Het BSN wordt alleen van het personeel en sollicitanten van Goose Craft B.V. verwerkt.

 

Op grond waarvan verwerkt Goose Craft B.V. persoonsgegevens?

Goose Craft B.V. verwerkt uw persoonsgegevens op grond van één of meerdere van de volgende grondslagen:

 

Voor welke doeleinden gebruikt Goose Craft B.V. uw persoonsgegevens?

Goose Craft B.V. verwerkt uw persoonsgegevens onder andere voor:

 

E-mailreclame met aanmelding voor de nieuwsbrief

Indien u zich voor onze nieuwsbrief registreert, gebruiken wij de daarvoor benodigde of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u conform art. 6 lid 1 S. 1 lit. a AVG regelmatig onze e-mailnieuwsbrief op basis van uw toestemming te sturen. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na uitschrijving wissen wij uw e-mailadres, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij behouden ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u informeren in deze verklaring.

 

De contactmogelijkheid:
Telefoonnummer: +31 (0)20 2402840
E-mailadres: webshop@goosecraft.com

Goose Craft B.V. kan uw persoonsgegevens ook voor andere, verenigbare doeleinden verwerken. Deze doeleinden zijn afhankelijk van het doel waarvoor u uw persoonsgegevens aan Goose Craft B.V. hebt verstrekt.

 

Wie zijn de ontvangers van persoonsgegevens?

Goose Craft B.V. kan uw persoonsgegevens intern delen. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. Uw persoonsgegevens worden echter alleen aan derden doorgegeven als dat noodzakelijk is in verband met de uitvoering van één van de (in dit privacy statement) genoemde doeleinden.

 

Verwerkersovereenkomst

Goose Craft B.V. kan een derde de opdracht geven uw persoonsgegevens voor haar te verwerken. Een verwerkersovereenkomst tussen Goose Craft B.V. en deze derde is dan verplicht. Goose Craft B.V. zal ervoor zorgdragen dat deze verwerkersovereenkomst(en) wordt/worden gesloten en aan de wettelijke vereisten voldoet.

 

Hoe lang bewaart Goose Craft B.V. uw persoonsgegevens?

Goose Craft B.V. bewaart uw persoonsgegevens zolang deze nodig zijn voor de (in dit privacy statement) genoemde doeleinden.

 

Welke rechten hebt u?

Recht op inzage
U kunt Goose Craft B.V. verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. Op de website van Goose Craft B.V. is hiervoor een tool beschikbaar waarmee u alle data kunt opvragen die Goose Craft B.V. van u heeft.

Ook kunt u Goose Craft B.V. verzoeken om de informatie in dit privacy statement te ontvangen. Na ontvangst van uw verzoek zal Goose Craft B.V. u een kopie van uw persoonsgegevens geven. Als u om overige kopieën vraagt, kan Goose Craft B.V. een redelijke vergoeding, op basis van de administratieve kosten, bij u in rekening brengen.

Recht op rectificatie
U kunt Goose Craft B.V. verzoeken onverwijld uw onjuiste persoonsgegevens te rectificeren. U uw onvolledige persoonsgegevens bijvoorbeeld met een aanvullende verklaring volledig maken. De doeleinden, zoals opgenomen in dit privacy statement, worden hierbij in acht worden genomen.

Recht op verwijdering
U kunt Goose Craft B.V. verzoeken uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te verwijderen. Op de website van Goose Craft B.V. is hiervoor een tool beschikbaar waarmee u een verzoek tot verwijdering kunt indienen.

Daarnaast is Goose Craft B.V. verplicht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens te verwijderen onder andere in het geval dat u uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens intrekt en er geen andere rechtsgrond is voor verwerking of als uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.

 

Recht op beperking
U hebt het recht de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. In dat geval mogen uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet meer worden verwerkt. Dit recht hebt u als u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist, als de verwerking onrechtmatig is en u beperking van het gebruik van de gegevens verzoekt in plaats van verwijdering daarvan, als u uw persoonsgegevens nodig hebt in verband met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en Goose Craft B.V. deze persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden of als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt, mag Goose Craft B.V. uw persoonsgegevens slechts nog opslaan. Voordat de beperking wordt opgeheven, zal Goose Craft B.V. u daarvan op de hoogte brengen.

 

Recht op het overdragen van persoonsgegevens
U hebt het recht dat u uw persoonsgegevens in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm ontvangt, zodat u deze zelf aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt geven. Als het technisch mogelijk is, hebt u ook het recht dat uw persoonsgegevens rechtstreeks van Goose Craft B.V. aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden verstuurd.

 

Recht op het maken van bezwaar

U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer u bezwaar hebt gemaakt, worden uw persoonsgegevens niet meer gebruikt, tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Wilt u één van uw rechten uitoefenen?

Een verzoek tot inzage, rectificatie, verwijdering, beperking of overdraging van uw persoonsgegevens of het maken van bezwaar kunt u doen door een e-mail met uw verzoek te sturen naar: webshop@goosecraft.com

Als uw persoonsgegevens zijn gerectificeerd, verwijderd of als de verwerking ervan is beperkt, stelt Goose Craft B.V. de ontvangers van uw persoonsgegevens hiervan op de hoogte.

 

Wilt u uw toestemming intrekken?

U hebt het recht uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Uw toestemming kunt u intrekken door uw mededeling hiervan per e-mail te sturen aan Goose Craft B.V. via e-mailadres: webshop@goosecraft.com. Het intrekken van uw toestemming doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming voor uw intrekking.

 

Indienen van een klacht

De Autoriteit Persoonsgegevens behandelt klachten over de naleving van de wettelijke vereisten over de bescherming van persoonsgegevens. U hebt het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen.

 

Cookies

De website van Goose Craft B.V. maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Door gebruik van cookies kunnen persoonsgegevens van de bezoekers van de website worden verzameld. Er wordt gebruik gemaakt van analytische en tracking cookies. Door het gebruik van analytische en tracking cookies kan het gebruik van de website worden gemeten, het gebruiksgemak worden vergroot en/of wordt het mogelijk gemaakt om gericht informatie en advertenties te delen. Als Goose Craft B.V. daartoe wettelijk verplicht is, wordt u afzonderlijk gewezen op het gebruik van cookies of wordt u voor het gebruik daarvan om toestemming gevraagd.

 

Wijzigingen

Goose Craft B.V. mag dit privacy statement wijzigen. Dit kan noodzakelijk zijn bijvoorbeeld omdat de wet- en/of regelgeving wijzigt, maar ook wanneer er om andere redenen iets verandert in het gebruik van de persoonsgegevens. U kunt het privacy statement op de website van Goose Craft B.V. raadplegen, zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen.

 

Klarna

Goosecraft biedt de mogelijkheid van koop op rekening middels de betaalmethode Klarna. Deze aanbieder(s) behouden zich het recht voor een kredietwaardigheidsbeoordeling uit te (laten) voeren. Voor meer informatie over Klarna, bezoekt u de website www.klarna.com of kunt u bellen naar 020 – 80 82 852.

 

Contactgegevens Klarna:

 

Copyright / Auteursrechten

Alle rechten voorbehouden. Copyright / Auteursrechten © 2016. Goose Craft B.V.

 

Vragen of klachten

Vragen? Hebt u vragen over dit privacy statement? Neemt u dan contact op met Goose Craft B.V.: support@goosecraft.com. Onze klantenservice helpt u graag met iedere vraag of verzoek, als u informatie nodig heeft of als u uw persoonlijke gegevens wilt wijzigen. Als Goosecraft haar privacy beleid moet wijzigen voor welke reden dan ook, dan zal de website de laatste versie laten zien.

 

Suggesties en recensies

Informatie over de gebruik van de website en de feedback die we ontvangen over onze klanten zullen ons helpen om onze website verder te ontwikkelen en verbeteren. Recensies kunnen uw naam of overige persoonlijke informatie bevatten of deze kunnen anoniem worden ingediend. Wij ontvangen graag de meningen van onze klanten, alhoewel, we behouden het recht om deze te publiceren.

 

Veranderingen in het privacy beleid

Goosecraft behoud het recht om de content te wijzigen van haar privacy beleid. Alle wijzigingen worden gepubliceerd op onze website.