banner14

TWO-WAY CODE OF CONDUCT.

Goosecraft werkt alleen met leveranciers die onze overtuigingen en waarden delen, en daarom verwachten we dat onze leveranciers verantwoordelijk zijn om ervoor te zorgen dat onze Gedragscode (CoC) te allen tijde wordt geïmplementeerd. We verwachten van onze leveranciers dat ze aantonen dat ze (a) alle nodige maatregelen nemen om hun eigen naleving van onze CoC en de CoC van BSCI te verzekeren, en (b) redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat al hun zakenpartners betrokken zijn bij het naleven van onze CoC en de CoC van BSCI tijdens de productieprocessen. In onze CoC wordt daarom vermeld dat Goosecraft redelijke en gepaste actie zal ondernemen als we geloven dat deze waarden, direct of indirect, niet worden gerespecteerd en nagestreefd.

We zijn er echter sterk van overtuigd dat goede zakelijke relaties worden bereikt door wederzijds respect, overeenkomsten en ook verantwoordelijkheden. We erkennen dat wij als merk ook onze verantwoordelijkheden moeten nemen ten opzichte van onze zakenpartners. We hebben de fabrieken waarmee wij werken gevraagd een “Supplier Speak-Up” survey in te vullen, waarin we hen vragen om eerlijke feedback te geven over onze inkoop. Met de gegeven feedback hebben we onze manier van werken geanalyseerd en gekeken of we daar dingen aan kunnen aanpassen. Deze punten zijn opgenomen in onze Two-Way Code of Conduct, een gedragscode die de verantwoordelijkheden van zowel ons als onze leveranciers opneemt.

RISICO'S.

Inkoop uit verschillende landen brengt verschillende risico’s met zich mee. Sommige ernstiger en waarschijnlijker dan andere. Goosecraft probeert meer inzicht te krijgen in de risico’s in haar supply chain door gebruik te maken van de resultaten van audits van derden en onze interne audits. Ook helpen de jaarlijkse fabrieksbezoeken om meer inzicht te krijgen. Door auditresultaten van derden te vergelijken met onze eigen interne audits, uitgevoerd door onze lokale CR-vertegenwoordigers in onze productielanden, proberen we prioriteit te geven aan de risico’s die we het meest waarschijnlijk en ernstig vinden en maatregelen te nemen om deze risico’s te voorkomen. Op deze duurzaamheidspagina leest u over de door ons geprioriteerde risico’s die wij als merk proberen te beperken.

AUDITS.

Over het algemeen zijn de meerderheid van onze partner leveranciers deelnemers van Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) en worden ze regelmatig gecontroleerd. BSCI biedt bedrijven een methode en een rapporteringsplatform voor sociale audits. Het is geen certificering, maar biedt eerder een netwerk van externe geaccrediteerde, ervaren en onafhankelijke auditbedrijven.

Een externe audit is een beoordeling van de bedrijfspraktijken, het beleid en de gedragscode met betrekking tot sociale verantwoordelijkheid ten opzichte van bijvoorbeeld zijn fabrieksarbeiders, de samenleving en het milieu. Wij werken met fabrieken die een A-, B- of C-rating hebben op het BSCI-platform, waarbij A staat voor de hoogste beoordeling. Wij werken niet met fabrieken die een D- of E-rating hebben. Klik hier om meer te lezen over Amfori BSCI en het Amfori Sustainability Platform.

Naast BSCI-audits en auditrapporten hebben we onze lokale CR-vertegenwoordiger in Pakistan en ons CR-team in China die interne audits en vervolg audit uitvoeren om ons te helpen een beter begrip te krijgen van de risico’s  en situatie van de leveranciers waarmee we samenwerken. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat onze producten onder de beste en veiligste omstandigheden worden geproduceerd voor de werknemers die actief zijn in onze keten. Op deze manier worden risico’s als kinderarbeid, discriminatie, gezondheid en veiligheid, chemicaliën beheer en milieuvervuiling opgevolgd.

Goosecraft werkt samen met fabrikanten in Pakistan, Turkije, India, China en Portugal. Goosecraft werkt altijd met leveranciers die het initiatief hebben genomen om te werken aan sociale en ecologische verantwoordelijkheid. Er zijn verschillende soorten audits die algemeen worden geaccepteerd in de textielindustrie. Enkele van de door Goosecraft geaccepteerde audit types zijn:

LONEN.

In Pakistan liggen de lonen voor werknemers in de leerketen laag. Goosecraft ziet lage lonen als een risico waaraan we actief bij kunnen dragen deze te beperken. Bij Goosecraft vinden we het belangrijk dat de fabrieks werknemers die actief zijn in onze keten voldoende geld verdienen om in hun levensonderhoud te voorzien. Daarom hebben we WageIndicator gevraagd om een ​​leefbaar loon-benchmark voor ons te ontwikkelen, gespecificeerd voor de regio waarin twee van onze belangrijkste en grootste leveranciers zijn gevestigd. In het ontwikkelen van deze benchmark wordt rekening gehouden met land-specifieke omstandigheden. Een leefbaar loon is een loon dat de kosten dekt voor voedsel, onderdak, kleding, onderwijs en medische zorg voor een gezin, plus iets extra’s om te sparen of te gebruiken voor onvoorziene omstandigheden. Naast het ontvangen van de meest nauwkeurige en specifieke informatie van WageIndicator, hebben we onze fabrieken ook gevraagd om ons de loonlijsten voor werknemers te sturen en om alle werknemers een “Cost of Living Survey” te laten invullen. In deze survey kunnen werknemers aangeven welke maandelijkse uitgaven ze hebben aan voedsel, vervoer, medicijnen, onderwijs voor hun kinderen etc. Door al deze gegevens te vergelijken, zullen we de loonkloof tussen het betaalde loon en het leefbare loon bepalen en ervoor zorgen het verschil aan te vullen. Momenteel bevinden we ons in de laatste fase van het verzamelen van survey antwoorden en het bepalen van de loonkloof.

Een heel klein percentage van onze productie vindt plaats in een fabriek in Tamil Nadu, India. Met betrekking tot lonen controleren we de auditrapporten van de fabrieken waarmee we samenwerken en verifiëren we grondig of eerlijke beloning wordt gecontroleerd. De auditeurs controleren de boekhouding en de loon- en tijdregistratie. De lonen worden op tijd betaald. Maar, er is geen informatie beschikbaar over het bedrag dat wordt uitbetaald. Dit komt doordat in Tamil Nadu geen minimumloon voor textielarbeiders wettelijk is vastgesteld door de regering van Tamil Nadu, waardoor veel arbeiders in armoede leven. Dit is een groot risico. Goosecraft heeft, op initiatief van de Sociaal Economische Raad, een gezamenlijke brief ondertekend aan de leden van een minimumloon commissie in India om te lobbyen voor de invoering van een minimumloon in de staat Tamil Nadu. We hopen dat de regering van Tamil Nadu binnenkort een minimumloon benchmark zal vaststellen, zodat de loonadministratie nauwkeuriger kan worden gedaan en wij als merk ook de loonkloof in de fabriek in India kunnen bepalen en op deze manier de werknemers kunnen helpen.

In China wordt het minimumloon bij wet bepaald. Dit is gebaseerd op een werkweek van 40 uur per week. Echter, in China is overwerken een veel voorkomend iets. De wet stelt dat werknemers 36 uur per maand mogen overwerken. Veel Chinese werknemers maken hier graag gebruik van, om zo wat extra geld te verdienen. In de auditrapporten komt dit dan ook vrijwel altijd naar voren en wordt dit als risico gemeld. Ook het hebben van sociale zekerheid is iets wat in China niet altijd het geval is. Werknemers zien de voordelen en veiligheid van het hebben van een verzekering niet iets dat opweegt tegen meer geld. In veel auditrapporten in China komt daarom naar voren dat artikel 73 van de Labour Law wordt overtreden. Goosecraft moedigt haar leveranciers aan trainingen en voorlichting te geven op het gebied van de voordelen van – en de risico’s van het niet –  hebben van sociale zekerheid aan de werknemers in de fabrieken.

Dit jaar hebben wij met behulp van de benchmarks van WageIndicator in kaart gebracht wat per productieland de minimumlonen zijn en wat wordt gezien als leefbaar loon in het land. We hebben op basis hiervan de “gap” berekend tussen de twee. Om meer concreet naar onze eerstelijns productielocaties te kijken, en in kaart te brengen welke lonen hier worden betaald aan de werknemers hebben wij bij hen ook informatie over de uitbetaalde lonen opgevraagd. Wij hebben gevraagd om het laagst betaalde loon, het hoogst betaalde loon en het gemiddeld betaalde loon. Hiernaast hebben wij gevraagd om voor al deze waardes ook te benoemen hoeveel werknemers dit loon krijgen en hoeveel procent van het totaal aantal werknemers dit is. Op deze manier kunnen wij per productielocatie de “wage gap” berekenen en zien hoe ver de werknemers in onze keten betaald krijgen onder het leefbaar loon. Ons uiteindelijke goal is om voor alle productielocaties waarmee wij werken uiteindelijk een leefbaar loon uit te betalen.

VRIJHEID VAN VAKVERENIGING EN WERKNEMERSPARTICIPATIE.

Wij zijn van mening dat werknemers en werkgevers het recht hebben om zich aan te sluiten bij organisaties van hun eigen keuze, zoals vermeld in de VN-verklaring over de rechten van de mens en de ILO-conventie. Werknemers mogen niet worden gediscrimineerd vanwege lidmaatschap van een vakbond. Vakbonden kunnen een belangrijke rol spelen in de democratie van een land. In sommige landen zijn vakbondsactiviteiten echter illegaal. We beschouwen dit als een risico omdat dit een belemmering kan vormen voor de rechten van werknemers. In China is er maar één vakbond en dit is de enige toegestane nationale vakbond in de Volksrepubliek China. Helaas kunnen wij in China op dit gebied als merk zijnde daarom niets betekenen. Echter, erkennen wij wel dat dit een risico vormt voor werknemersparticipatie en emancipatie. We nemen deel aan webinars en trainingen, georganiseerd door internationale organisaties, en stakeholder bijeenkomsten om te zien wat we als merk kunnen doen om werknemers meer mogelijkheden te bieden. In Pakistan, ons hoofd productieland, kunnen wij wel aan vrijheid van vereniging en collectieve onderhandeling bijdragen. In September 2020 sloot Goosecraft zich aan bij een project over vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen, genaamd AMPLIFY. In dit project, opgezet door FNV Mondiaal en CNV Internationaal, werken Nederlandse kledingbedrijven aan het bevorderen van vrijheid van vereniging en sociale dialoog tussen hun leveranciers en arbeiders. Het doel van het project is dat deelnemende bedrijven fabrieksarbeiders de kans geven zich te organiseren en, in sommige gevallen, collectieve onderhandelingen op gang te brengen. Door deel te nemen aan dit project moedigen wij onze zakenpartners aan om werknemersparticipatie en (meer) werknemersbetrokkenheid bij de besluitvormingsprocessen te stimuleren.

In Turkije is niet geregistreerde arbeid een risico dat wordt gedefinieerd door organisaties als Fair Wear Foundation. Veel bedrijven registreren hun werknemers niet en besteden de productie uit aan informele workshops. Op deze manier kunnen werkgevers gemakkelijk inspecties en sociale zekerheidseisen omzeilen. Vanwege deze niet-geregistreerde arbeid hebben niet alle werknemers toegang tot sociale zekerheid, werkzekerheid of de mogelijkheid om zich te organiseren en voor zichzelf op te komen. Een ander risico is dat vluchtelingen uit Syrië soms gevaarlijk werk op zich nemen en overuren maken omdat ze geen ander alternatief hebben dan in hun levensonderhoud te voorzien. Wat betreft vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen wordt Turkije gezien als een land waarin het moeilijk is om je als werknemer aan te sluiten bij een vakbond. Als gevolg hiervan is slechts een klein percentage van de Turkse werknemers georganiseerd. Goosecraft werkt met slechts één leverancier in Turkije die is geauditeerd en gecertificeerd door de Leather Working Group (LWG). Hoewel de LWG-audit voornamelijk gericht is op de milieuprestaties van looierijen, is er ook een onderdeel in de audit die bepaalt of de organisatie maatschappelijke verantwoordelijkheid kan aantonen door middel van een onafhankelijke beoordeling, zoals externe audits van derden waarmee ook rekening wordt gehouden in het evaluatieproces. Bovendien zal voor het volgende LWG-auditprotocol sociale compliance worden erkend als een cruciaal element van verantwoorde inkoop. Vanaf dan komen zowel de milieu- als de sociale verantwoordelijkheid aan bod in de LWG-audit. Dit is iets wat we zien als een belangrijke ontwikkeling, want voor Goosecraft is duurzaamheid het streven naar maximale naleving op zowel sociaal als milieugebied.